ZDK

W skład Zespołu Diagnostyczno – Korekcyjnego, którego  bezpośrednim przełożonym jest Dyrektor Zakładu, wchodzą:

Pokój z ceramiką

a) pedagog
b) 2 psychologów
c) 1 pedagog terapeuta uzależnień
d) 1 pedagog terapeuta zajęciowy
e) 1 lekarz psychiatra

Do zadań ZDK należą w szczególności:

– opracowywanie opinii psychologiczno – pedagogicznych o nieletnich
– udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz psychiatrycznej nieletniemu i jego rodzicom
– programowanie i koordynowanie oddziaływań resocjalizacyjno – terapeutycznych zmierzających do wszechstronnego rozwoju osobowości nieletniego i przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie
– opracowanie programu pobytu wychowanka poza zakładem na mocy art. 90 upn.

Autor: