Internat

Praca w internacie opiera się na rocznym planie opiekuńczo – wychowawczym oraz Regulaminie Internatu. W skład internatu wchodzą grupy wychowawcze, w których umieszczani są wychowankowie zgodnie z decyzją Kierownika internatu podjętą
w porozumieniu z członkami Zespołu diagnostyczno – korekcyjnego – decyzję zatwierdza Dyrektor placówki. Opieką nad nieletnimi w danej grupie wychowawczej zajmuje się wychowawca, który prowadzi dokumentację wychowanków, nadzoruje realizację przez nich zadań Indywidualnego Programu Resocjalizacji.

Główne zadania Internatu:
a) zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanków, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie, społeczeństwie
c) podejmowanie zadań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w grupie wychowawczej
d) stworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków
e) zajęcia o charakterze profilaktyki uzależnień, prozdrowotnej
f) wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac gospodarczych, porządkowych
g) wypracowywanie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu
h) kształtowanie wśród wychowanków postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności