Dla rodziców

Zakład Poprawczy w Świeciu informuje pisemnie rodziców (opiekunów) co najmniej
2 razy w roku o postępach w resocjalizacji wychowanków w formie pisemnej.
Rodzice wychowanków przebywających w Zakładzie Poprawczym w Świeciu, o ile nie ma zastrzeżeń organu, do którego dyspozycji nieletni pozostaje, mają prawo do korespondencji
i bezpośrednich odwiedzin (zgodnie z obowiązującymi regulaminami, procedurami).

Rodzice (opiekunowie) zapewniają opiekę podczas udzielonego wychowankowi urlopu lub przepustki oraz dodatkowo w trakcie podróży wychowankowi niepełnoletniemu. Współdziałają w procesie resocjalizacji poprzez udzielanie informacji pracownikowi pedagogicznemu o funkcjonowaniu dziecka w domu rodzinnym. Rodzice mają prawo
do pomocy psychologiczno – pedagogicznej, która może być udzielona w formie porad, konsultacji i działań mediacyjnych.