Dla Rodziców

1. Regulamin odwiedzin:

2. Zasady przesyłania paczek:

Zgodnie z § 64 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazuje do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe. Paczki doręcza się wychowankowi niezwłocznie za pokwitowaniem. Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.

Dla zachowania bezpieczeństwa w zakładzie w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom Covid–19, do odwołania paczki przychodzące do wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Świeciu są dezynfekowane zewnętrznie w wyznaczonym do tego miejscu i dostarczane adresatom minimum po 24 godzinach od przyjęcia.

3. Zasady przekazów pieniężnych dla wychowanków:

Zgodnie z § 63 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) wychowanek może otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze te wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu, może nimi dysponować za zgodą wychowawcy. Wychowankowie, którzy nie posiadają własnych kont bankowych mogą otrzymać pieniądze w 2 formach:
a) przekazanie osobiste pracownikowi zakładu (np. podczas odwiedzin),
b) imienny przekaz pocztowy dla wychowanka.
Do wychowanków posiadających własne konta bankowe należy skierować przelew pieniężny bezpośrednio na konto.