Kontakt

1. Położenie i dojazd do placówki:

Świecie to dynamicznie rozwijająca się, niespełna 32-tysięczna gmina, położona na Pojezierzu Pomorskim u ujścia rzeki Wdy do Wisły w województwie
kujawsko-pomorskim. Świecie stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Zbiegają się tu drogi krajowe nr 1 i 5 (budowana obecnie trasa S5), łączące południe Polski
z aglomeracją trójmiejską (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W odległości 12 km od granic miasta przebiega autostrada A1. Świecie należy do ważniejszych ośrodków gospodarczych południowego Pomorza, na co niewątpliwy wpływ ma usytuowanie na  terenie miasta jednego z największych w kraju przedsiębiorstw przemysłu papierniczego. Miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę oraz zaplecze rekreacyjne i sportowe, ze stadionem i halą widowiskowo-sportową. Dzięki gęstej sieci szlaków turystycznych region jest jednym z ciekawszych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego.

Źródło: https://www.swiecie.eu/pl/page/informacje-og%C3%B3lne-0

2. Dane teleadresowe:

Zakład Poprawczy w Świeciu

ul. Sądowa 12
86-100 Świecie

Numery telefonów:
Sekretariat, poniedziałek – piątek, godz. 8:00 – 16:00
tel. 52 331 21 41, fax 52 331 21 41 w. 26, księgowość 52 33 11 813
Zakład, poniedziałek – piątek, godz. 16:00 – 21:00
tel. 52 331 13 27, fax: 52 331 13 27 w. 26
Zakład, sobota – niedziela, godz. 9:00 – 21:00
tel. 52 331 13 27, fax: 52 331 13 27 w. 26

Rozmowy telefoniczne są nagrywane.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Mając na uwadze charakter danych przetwarzanych w systemie telefonicznym oraz dochowanie w tym zakresie należytej staranności Zakład Poprawczy w Świeciu stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo, minimalizować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych. To właśnie Państwo jesteście inicjatorem telefonicznej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym w Świeciu, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji.
TOŻSAMOŚĆ I DANE ADMINISTRATORA
Administratorem Państwa danych osobowych jest dyrektor Zakładu Poprawczego w Świeciu.
Dane teleadresowe: ul. Sądowa 12, 86-100 Świecie, tel. 52 331 21 41, e-mail: sekretariat@swiecie.zp.gov.pl.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Rafał Rządkowski, e-mail: r.rzadkowski@swiecie.zp.gov.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Udzielanie przez Zakład Poprawczy w Świeciu informacji telefonicznych na podstawie §60, §85 oraz zapewnienie bezpieczeństwa w placówce na podstawie §10510 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH I KRYTERIUM JEGO USTALENIA
Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie przekracza on 1 miesiąca od dnia nagrania, a po tym czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu.
INFORMACJE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PODMIOTOM PRAWACH
Posiadacie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo wniesienia skargi do administratora danych lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością przedstawienia przez Państwa dokładnych informacji o dacie i godzinie połączenia i wskazania numeru telefonu, z którego łączono się z placówką.
INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W przypadkach określonych w art. §60 i §85 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487) podanie danych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Informacja o wychowankach placówki może być udzielana jedynie osobom wskazanym w cytowanych wyżej przepisach. Może być konieczna weryfikacja rozmówcy na zasadach z nim uzgodnionych. Podczas połączenia telefonicznego Administrator informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania. Warunkiem kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie prze Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy i nie rozłączenie się.
INFORMACJA O AUTOMATYZACJI PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
INFORMACJA PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Kontakt poprzez pocztę e-mail:

sekretariat@swiecie.zp.gov.pl

Skrzynka poczty e-mail sekretariat@swiecie.zp.gov.pl jest monitorowana: poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 16:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA KONTAKTU POPRZEZ POCZTĘ E-MAIL:
1. Podanie przez Pana/Panią swych danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo. W pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa jest dobrowolne.
2. W skierowanej do placówki wiadomości e-mail to właśnie Państwo jesteście inicjatorem tej formy kontaktu z Zakładem Poprawczym w Świeciu, a więc to Państwo decydujecie o rodzaju i zakresie przekazywanych nam informacji i własnych danych osobowych.
3. Nie podanie danych osobowych w skierowanej do placówki wiadomości e-mail wymaganych przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem podania/wniosku/prośby/zapytania/innego typu dokumentu, bez rozpatrzenia.
4. Wiadomości poczty e-mail wraz z załącznikami wysyłane z placówki są przeznaczone dla określonego adresata. Wiadomości te mogą zawierać informacje, które są chronione prawem. Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą takiej wiadomości należy zawiadomić e-mailowo o tym nadawcę, a następnie skasować otrzymaną wiadomość.
5. Kopiowanie lub ujawnianie treści wiadomości wysłanej z placówki jest zabronione – może być uznane za naruszenie prawa. Zakład Poprawczy w Świeciu nie odpowiada za błędy lub luki w wysyłanej z placówki wiadomości, które mogą powstać w wyniku jej bezprawnego powielania, kopiowania, rozsyłania.
6. Administratorem danych osobowych zawartych w wiadomości e-mail jest Dyrektor ZP w Świeciu, ul. Sądowa 12, 86-100 Świecie tel. 52 331 21 41.
7. Przysługuje prawo:
a) Dostępu do treści swoich danych.
b) Sprostowania danych.
c)Ograniczenia przetwarzania.
d) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
e) Żądania usunięcia swoich danych.
f) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Panią/Pana w wiadomości e-mail:
a) Nie będą przetwarzane w celu profilowania.
b) Nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.    

3. Połączenia telefoniczne z wychowankami:

Połączenia telefoniczne z wychowankami REALIZOWANE SĄ w środy, soboty, niedziele oraz święta w następujących godzinach:
a) środa: od godziny 19:00 do godziny 21:00,
b) sobota: od godziny 19:00 do godziny 21:00,
c) niedziela: od godziny 10:00 do godziny 20:00 oraz przez SKYPE od godziny 10.00 do godziny 14:00,
d) święta: od godziny 10:00 do godziny 20:00.

Połączenia telefoniczne z wychowankami NIE SĄ REALIZOWANE podczas:
a) posiłków,
b) zajęć terapeutycznych, wychowawczych,
c) uroczystości, imprez,
d) kół zainteresowań,
e) pobytu na świeżym powietrzu.

4. Informacje dla mediów:

Informacje udzielane są pod numerem telefonu Rzecznika Prasowego Ministerstwa Sprawiedliwości: +48 882 364 921, e-mail: media@ms.gov.pl.