O Placówce

1. Informacje o placówce:

Zakład Poprawczy w Świeciu jest placówką resocjalizacyjno-terapeutyczną dla chłopców z zaburzeniami rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego, z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami zachowania wymagającymi stałej opieki psychiatrycznej dla nieletnich uzależnionych
od środków psychoaktywnych. W skład placówki wchodzi zakład poprawczy typu zamkniętego.


Organizację placówki określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).
 

2. Organizacja placówki:

Strukturę organizacyjną placówki określają określają przepisy §15, §16, §32, §34 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487). Podległość służbową w Zakładzie Poprawczym w Świeciu przedstawia graficznie poniższy schemat.

3. Informacje o nadzorze nad placówką:

Nadzór zwierzchni nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.10.2001
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad szkołami w tych zakładach i schroniskach sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.) Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty  w Bydgoszczy.

4. Informacje o szkołach w placówce:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świeciu prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
a) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – numer klasyfikacji zawodu 712905,
b) Ślusarz – numer klasyfikacji zawodu 722204.

Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Świeciu prowadzi kształcenie zawodowe w kierunku:
a) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – numer klasyfikacji zawodu 712905,
b) Ślusarz – numer klasyfikacji zawodu 722204.

Statuty szkół

Zgodnie z przepisami oświatowymi w szkołach opracowane są zasady oceniania. Określają on szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów. Zasady oceniania są częścią statutu każdej ze szkół w placówce.

5. Informacje o internacie w Zakładzie Poprawczym w Świeciu: