O Placówce

1. Informacje o placówce:

Organizację Zakładu Poprawczego w Świeciu określają przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022, poz. 1700), rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2022, poz. 1897), a także rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych
(Dz.U. 2022, poz. 1891).

2. Organizacja placówki:

Strukturę organizacyjną placówki określają przepisy § 37 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie funkcjonowania okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2022, poz. 1897). Podległość służbową w Zakładzie Poprawczym w Świeciu przedstawia graficznie poniższy schemat.

Schemat przedstawiający strukturę organizacji w zakładzie poprawczym w Świeciu


3. Informacje o nadzorze nad placówką:

Minister Sprawiedliwości sprawuje zwierzchni nadzór nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi
– art. 340.1 Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9 czerwca 2022 r.

Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad okręgowymi ośrodkami wychowawczymi określają przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
Na podstawie art. 60 Ustawy Prawo Oświatowe nadzór pedagogiczny nad Zakładem Poprawczym w Świeciu sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

4. Informacje o szkołach w placówce:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Świeciu prowadzi przyuczenie do pracy w zawodzie:
a) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – numer klasyfikacji zawodu 712905,
b) Ślusarz – numer klasyfikacji zawodu 722204.

Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Świeciu prowadzi kształcenie zawodowe w kierunku:
a) Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – numer klasyfikacji zawodu 712905,
b) Ślusarz – numer klasyfikacji zawodu 722204.

Uczniowie mają możliwość zdawania egzaminu, części: zarówno pisemnej jak i praktycznej. Uzyskują kwalifikacje zawodowe – wychowankowie otrzymują tytuł pracownika wykwalifikowanego w wyżej wymienionych zawodach.

Statuty szkół

Zgodnie z przepisami oświatowymi w szkołach opracowane są zasady oceniania. Określają on szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów. Zasady oceniania są częścią statutu każdej ze szkół w placówce.


5. Informacje o internacie w Zakładzie Poprawczym w Świeciu:

Internat funkcjonuje całodobowo w niedziele i święta. Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00 do 8.00 dnia następnego, od piątku do soboty w godzinach
od 15.00 do 8.00 dnia następnego. Osobą zarządzającą internatem jest kierownik internatu. Internat dysponuje czterema grupami wychowawczymi o łącznej pojemności do 24 wychowanków. Główne zadania internatu to zapewnienie wychowankom opieki wychowawczej, tworzenie warunków wspomagających rozwój wychowanka, proces jego uczenia się oraz przygotowywania do życia w rodzinie i społeczeństwie, tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań wychowanków, wdrażanie
do samodzielnego wykonywania prac porządkowych i gospodarczych, wyrabianie zaradności życiowej wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich samodzielność w działaniu, metodyczna resocjalizacja zgodna z Indywidualnym Planem Resocjalizacji. Pomieszczenia grupowe to: sypialnie, świetlice, harcówka, jadalnia, pomieszczenia gospodarcze. W skład bazy internatu wchodzą również boisko sportowe z nawierzchnią trawiastą, sala sportowa.

6. Oferta resocjalizacyjna

Zakład Poprawczy w Świeciu  to przede wszystkim współpraca wszystkich funkcjonujących
w placówce działów, które dążą do najwyższych standardów dobrej jakości procesu resocjalizacyjnego i terapeutycznego.

W Zakładzie Poprawczym w Świeciu  funkcjonują:

SZKOŁA

Nauczyciele  Zakładu Poprawczego w Świeciu dbają o jakość prowadzonych działań  poprzez uwzględnianie potrzeb i możliwości  uczniów, a także biorą pod uwagę oczekiwania wychowanków, co zwiększa szansę na ewolucję podejmowanych działań i zapewnienie wyższej efektywności nauczania.

Nauczyciele posiadają niezbędne kompetencje i umiejętności, co przekłada się na jakość prowadzonych oddziaływań. 

W szkole główny nacisk kładzie się na indywidualizację nauczania. Każdy wychowanek ma możliwość w pełni wykorzystać swoje mocne strony i doskonalić posiadane już umiejętności oraz uczyć się nowych.

Program szkolny przystosowany jest do indywidualnych cech wychowanka, stwarzając tym samym odpowiednie warunki do przyswajania wiedzy w jego tempie, przy równoczesnym rozwijaniu inicjatyw i jego sił twórczych. 

Nauczyciel nie tylko naucza, ale wspomaga cały proces wychowania, opieki i terapii. Nauczyciel jest doradcą i opiekunem, pomaga wychowankom w dążeniu do osiągania celów.
W szkole ma również miejsce realizacja ćwiczeń uzupełniających braki.

Działania nauczyciela zmierzają do aktywnego rozwijania wszystkich sfer osobowości podopiecznych poprzez kreowanie sytuacji, w których wychowankowie mają możliwość ćwiczenia własnych umiejętności, a także ich poszerzania np. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, trudnych, wywołujących stres.

Istotnym punktem nauczania jest kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, a tym samym i społecznej. Wspólna nauka, dokonywanie właściwych wyborów np. spędzania czasu wolnego, stwarzają możliwość ćwiczenia konstruktywnych zachowań w grupie.

Szkoła w Zakładzie Poprawczym w Świeciu odznacza się standardem elastyczności, polegającym na dostosowaniu  szkoły do indywidualności wychowanka, stworzenia mu odpowiednich warunków. Ponadto nauka w szkole uwzględnia indywidualne tempo ucznia, wpływa na jego samoocenę poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych w postaci pochwał nawet najdrobniejszych osiągnięć. 

Nauczyciel szanuje poglądy i wysiłki wychowanków oraz nie narzuca swojej osobowości.

Ponadto szkoła kieruje się dwiema praktycznymi zasadami działania. Pierwsza to zapewnienie wychowankom możliwości wyborów, a druga to wprowadzanie cech wspólnoty szkolnej:

 •  każdy wychowanek jest osobą wartościową,
 •  wychowanek postrzegany jest całościowo,
 •  wychowanie to pomoc w samorealizacji podopiecznego,
 •  wychowanie wymaga dialogu. 

Wychowankowie uczestniczą w: konkursach, wolontariacie, wycieczkach krajoznawczych – edukacyjnych, imprezach ogólnozakładowych i lokalnych, akcjach społecznych, uroczystościach z okazji świąt okolicznościowych. Mogą korzystać z biblioteki, w zasobach której znajduje się ponad 2000 dostępnych dla nich książek oraz audiobooki i filmy DVD.

WARSZTATY

Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie wychowanków do sprawnego wykonywania zawodu. Opanowane przez nich umiejętności zawodowe są niezbędne do złożenia egzaminu oraz podjęcia pracy w danym zawodzie w warunkach wolnościowych po opuszczeniu placówki. Powyższe wpływa na skuteczny przebieg procesu usamodzielnienia podopiecznych. Przygotowanie zawodowe zorganizowane jest w czasie całego roku kalendarzowego. Warsztaty szkolne zapewniają zdobycie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przez okręgową komisją egzaminacyjną.

INTERNAT

 Rola wychowawców:

 • opieka wychowawców nad wszechstronnym rozwojem wychowanków obejmuje ich funkcjonowanie w obszarach: intelektualnym, psychospołecznym zdrowotnym i moralnym,
 • oddziaływania wychowawcze są skoordynowane z innymi działami, to jest ze szkołą warsztatami szkolnymi oraz terapią,
 • ważnym elementem pracy wychowawców jest dążenie do kształtowania u wychowanków umiejętności dokonywania wyborów i wartości, a także wypracowywanie dobrych, społecznie akceptowanych zachowań, co związane jest również z kształtowaniem u podopiecznych poczucia wspólnoty z grupami społecznymi, w których uczestniczą, czyli grupy wychowawczej oraz klasy środowiska lokalnego, rodziny, a także dobra najwyższego, czyli ojczyzny,
 • wychowawcy uczą właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody, zwracając szczególną uwagę na ponoszenie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, w którym żyjemy,
 • wychowawcy przekazują wychowankom umiejętności dotyczące współpracy z innymi ludźmi, podczas zajęć uczą szacunku dla innych osób, tolerancji dla odmienności oraz kładą duży nacisk na poszerzanie umiejętności współpracy w grupie,
 • w gestii wychowawców jest szerzenie wiedzy w zakresie dbania o zdrowie wychowanka oraz czerpanie radości z życia poprzez naukę wykorzystywania w sposób adekwatny,
  a zarazem atrakcyjny czasu wolnego,
 • wychowawcy uczą sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi dla wychowanka, 
 • w placówce funkcjonuje patronat, oznacza to, że każdy wychowanek ma swojego patrona, który pełni tak naprawdę rolę bardzo bliskiej osoby, w którym wychowanek ma oparcie, przy jego pomocy jest w stanie załatwić wszelkie sprawy związane z jego pobytem w placówce, jak i procesem usamodzielnienia. 

ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNO-KOREKCYJNY

Członkowie zespołu przeprowadzają szczegółową analizę możliwości intelektualnych, kierunku rozwoju osobowości 
i potrzeb na podstawie testów, celem określenia właściwych metod oddziaływań, tworząc indywidualny plan resocjalizacyjny.

Opieka nad młodzieżą w placówce obejmuje diagnostykę poprzez wychowanie, terapię, w tym nadzór, ukierunkowanie, doradzanie, pomoc, interwencje, propagowanie zdrowego stylu życia podejmowanie wyzwań związanych z walką z uzależnieniem.

Co jest szczególnego,  specyficznego i niepowtarzalnego w prowadzonej przez  Zakład Poprawczy w Świeciu działalności resocjalizacyjno – terapeutycznej?

DBANIE O STANDARDY JAKOŚCI PRACY:

 • wymagania dostosowane są do wszystkich obszarów funkcjonowania wychowanka,  
 • nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciel przedmiotów w szkole oraz wychowawcy i terapeuci prezentują właściwe dla danej działalności standardy techniczne oraz profesjonalną wiedzę i umiejętności, 
 • dbałość o jasny sposób przekazu treści podopiecznym – wychowankowie w sposób jasny mają sformułowane cele i kryteria ich realizacji, dokładnie wiedzą co mają robić, w jaki sposób to osiągnąć, po co to robią i ile czasu będą na to potrzebować oraz jakie zachowania i umiejętności powinni zastosować,
 • elastyczność rozumiana jako umiejętność dostosowywania działań i zadań do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków,
 • stosowanie standardów w zakresie zapewnienia podopiecznym ochrony prywatności
  i poszanowania praw człowieka, dostępność przepisów, regulaminów, adresów i numerów telefonów instytucji  sprawujących nadzór nad placówką oraz nadzorujących poziom bezpieczeństwa np. Rzecznik Praw Dziecka itd.,
 • respektowanie potrzeb, możliwości i oczekiwań nieletnich,
 • stwarzanie możliwości wyboru, na przykład różnorodnych form kształcenia zawodowego,
 • ograniczenie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych: narkotyków, alkoholu, wszystkich, które zmieniają świadomość człowieka,
 • dbałość o dialog wychowawczy oraz prawidłową, przyjazną atmosferę w placówce i zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym,
 • przejrzystość,  kompatybilność poszczególnych elementów  wszystkich działów, skuteczna współpraca pomiędzy poszczególnymi  działami,
 • styl pracy oparty na empatii.

Powyżej wymienione standardy jakości pracy sprzyjają realizacji określonych zadań. Ponadto standardy są aktualizowane, aby zawsze móc je dostosować do istniejących w danym czasie możliwości  i zaadaptować pracę i wydajność oddziaływań do istniejących w danym momencie warunków.  

Obowiązujące standardy pracy w placówce są jasne i wyraźnie określone, wymierne i możliwe do osiągnięcia. Standardy etyczne i zawodowe odpowiadają na potrzeby i oczekiwania wychowanków.