O nas

Historia…

Zakład Poprawczy w Świeciu Został utworzony w 1966 roku decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości. O utworzeniu zakładu zadecydowała między innymi bardzo bliska obecność Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, a tym samym dostęp do fachowej kadry lekarskiej z tejże placówki. Pierwszy Dyrektor zakładu stanął przed trudnym zadaniem zaadaptowania budynku powięziennego na potrzeby ośrodka dla nieletnich, a z drugiej strony przed stworzeniem efektywnych programów wychowawczych dostosowanych do potrzeb mających przebywać tutaj wychowanków.

Dobranie doskonałej kadry do pracy w szkole, warsztatach, internacie również nie było łatwe. Od momentu powstania zakładu i umieszczenia w nim pierwszego podopiecznego z Warszawy, do końca stycznia 1967 roku, liczba wychowanków wzrosła do 12 osób. Podopieczni uczestniczyli aktywnie w pracach adaptacyjnych i przekształcaniu pomieszczeń, co pozwalało na wykształcenie w nich nawyku pracy. Pobierali lekcje w szkole, a w warsztatach realizowali praktyczną naukę w zawodzie: ślusarz i stolarz.

Do 1968 roku liczba wychowanków wzrosła do 66 osób. Ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników placówki oraz ich elastyczność pozwoliły na zapanowanie nad trudnościami wychowawczymi oraz potrzebami socjalno-bytowymi młodzieży, a sprzyjająca atmosfera panująca w tamtym czasie oddziaływała bardzo pozytywnie na jej stany emocjonalne.

W skład Zakładu Poprawczego w Świeciu wchodzą następujące działy:

1. Internat;
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi;
3. Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi;
4. Warsztaty szkolne;
5. Zespół diagnostyczno – korekcyjny;
6. Administracja i obsługa zakładu;
7. Dział pracowników ochrony;
8. Dział opieki medycznej.

 

SCHEMAT ZAKŁADU POPRAWCZEGO W ŚWIECIU

1_Slajd1.JPG

 

 

 

Status prawny

Zakład Poprawczy w Świeciu przy ul. Sądowej 12 został utworzony Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 1966 r.
(Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 1966 r. Nr 5).
Aktualnie obowiązujące Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2004r. Nr 6, poz. 20 z późn. zm.) w § 2 pkt. 3 ust. 2 określa rodzaj Zakładu Poprawczego w Świeciu jako zakład dla nieletnich z zaburzeniami rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego, z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami zachowania wymagającymi stałej opieki psychiatrycznej dla nieletnich uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 
Zakład Poprawczy w Świeciu działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.z 2017 r. poz. 487 z późn. zm.).
 
Placówka jest państwową jednostką budżetową.
Forma własności – jednostka organizacyjna Skarbu Państwa.
 

Organizacja

Zakład Poprawczy w Świeciu jest placówką resocjalizacyjno-terapeutyczną przeznaczonym dla nieletnich z zaburzeniami rozwoju osobowości na tle organicznego uszkodzenia centralnego układu nerwowego, z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami zachowania wymagającymi stałej opieki psychiatrycznej dla nieletnich uzależnionych od środków psychoaktywnych.
 

Przedmiot działalności

Cele i zadania Zakładu Poprawczego w Świeciu:
 
1. Cele Zakładu Poprawczego w Świeciu realizowane są w oparciu o zasady   demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności wynikające z uniwersalnych    zasad etyki.
 
2. Zadaniem Zakładu jest wychowanie resocjalizujące nieletnich, zmierzające do eliminowania przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, wszechstronnego rozwoju, przygotowania do samodzielnego życia w społeczeństwie i dla społeczeństwa, zgodnego z normami prawnymi
i moralnymi obowiązującymi w społeczeństwie oraz do samodzielności zawodowej.
 
3. Zadania Zakładu Poprawczego w Świeciu realizowane są przez:
  • zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, terapeutyczną, dydaktyczną i opiekuńczą;
  • przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej;
  • organizowanie udziału wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym placówki i środowiska;
  • współdziałanie z wychowankami i ich rodzicami, organami społecznymi, ośrodkiem pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.